CONTINGUT EDUCATIU


Els titelles són una poderosa font d’estimulació per als menuts i menudes. Aquesta tècnica teatral permettransmetre i fomentar valors alhora que invita areflexionar sobre la temàtica que decidim abordar.

Les qualitats de moviment, formes i colors dels titelles capten l‘atenció de la quitxalla; és llavors quan es converteixen en una eina útil per a educarLes nenes i els nens s’identifiquen amb els personatges, per la ressonància cognitiva, i aprenen per modelatge de les habilitats socials d’ aquests.

L’obra que aquí es presenta, “Això?, Ca Meua!”,  és de gran riquesa visual degut a que l’escenografia és de gran volum, s’articula, es mou, i canvia constantment. A més, el titella interacciona amb els actors i l’obra és amenitzada per diferents cançons. Això dóna peu a mantenir desperta la curiositat dels ulls que la veuen.

A banda de voler ser lúdica, la finalitat que persegueix aquesta obra és educar emocionalment als i les espectadores per tal de prevenir problemes d’origen emocional i promoure la qualitat en les relacions interpersonals. Entenem l’educació emocional com a eix vertebrador de la convivència, estretament lligada a la salut mental i a la qualitat de vida.

“Això?, Ca Meua!” ofereix pautes de convivència. Es poden observar un ventall de conductes egòlatres i les seves conseqüències, atorgant d’aquesta manera, l’aprenentatge per modelatge d’aquestes conseqüències. De l’obra també n’extraiem una actitud resolutiva i la capacitat imaginativa per part dels personatges que miren d’improvisar i resoldre els problemes que li van sorgint, fet que deixa palesa la confiança en el seu auto-concepte. D’aquest comportament es tradueix un convenciment de la pròpia auto-eficàcia, tret indispensable per un desenvolupament personal saludable.

“Això?, Ca Meua!” fomenta una afectivitat positiva i una actitud moral respectuosa i justa entre les persones. Dota de recursos emocionals, els quals, fan augmentar la tolerància a la frustració i la salut mental. Afavoreix el desenvolupament d’habilitats socials, la sensibilitat i elrespecte vers la diversitat; qualitats substancials en un entorn culturalment i ètnicament plural.

“Això?, Ca Meua!” impulsa i afavoreix l’actitud de donar i demanar ajuda als altres així com la capacitat decomunicar les pròpies emocions i transmetre els sentiments i preocupacions a partir del diàleg.
L’obra ajuda a comprendre les normes de les relacions interpersonals i d’ajustar el propi comportament alhora que li dóna importància a l’acceptació dels propis errors i a l’actitud de demanar disculpes.
A més, “Això?, Ca Meua!” ens dóna la lliçó de no deixar-nos endur per les aparences i apostar per les persones fent aflorar la curiositat i el respecte vers elles.

Cal esmentar la importància de l’efecte dels contes en els infants, sent un recurs indispensable per al seu desenvolupament i evolució, alhora que alimenta el seu imaginari.

Així doncs, la Cia. Mesclanímics, conscient de la necessitat de transmetre valors mitjançant les arts escèniques, busca el canal adient per a dur a terme aquest objectiu alhora que invita a fruir i gaudir una estona amb el seu espectacle: “Això?, Ca Meua!”.


CONTENIDO EDUCATIVO

Los títeres son una poderosa fuente de estimulación para los más pequeños y pequeñas. Esta técnica teatral permitetransmitir y fomentar valores a la vez que invita areflexionar sobre la temàtica que decidamos abordar.

Las cualidadesde movimiento, formas y colores de los títeres captan la atención de lxs niñxs; es entonces cuando se convierten en una herramienta útil para educar.

Lxs chiquillxs se identifican con los personajes, por resonancia cognitiva, y aprenden por modelaje de las habilidades socials de éstos.
La obra que aquí se prensenta “Això?, Ca Meua!”, es de gran riqueza visual ya que la escenografía es de gran volumen, se articula, se mueve y cambia de forma constantemente. Además, el tìtere interacciona con los actores y la obra está amenizada por diferentes canciones. Esto da pie a mantener despierta la curiosidad de los ojos que la ven.

A banda de querer ser lúdica, la finalidad que persigue esta obra es educar emocionalmente a lxs espectadorxs para prevenir problemas de origen emocional y promver la calidad en las relaciones interpersonales. Entendemos la educación emocional como eje vertebrador de la convivencia, estrechamente ligada a la salud mental y a la calidad de vida.

“Això?, Ca Meua!” ofrece pautas de convivencia. Se pueden observar un abanico de conductas egòlatras y sus consecuencias, otorgando de esta manera, el aprenendizaje por modelajede estas conseciencias. De la obra también extraemos una actitud resolutiva y la capacidad imaginativa por parte de los personajes que tratan de improvisar y resolver los problemes que van surgiendo, hecho que pone de manifiesto la confianza en el seu autoconcepto. De este comportamiento se traduce un convencimiento de la propia autoeficàcia, rasgo indispensable para un desarrollo personal saludable.

“Això?, Ca Meua!” fomenta una afectivitat positiva y una actitud moral respetuosa y justa entre las persones. Dota de recursos emocionales, los cuales, aumenta la tolerancia a la frustración y la salud mental. Favorece el desarrollo de habilidades socials, la sensibilidad y el respeto hacia la diversitat; cualidades substanciales en un entorno culturalmente y étnicamente plural.

“Això?, Ca Meua!” impulsa y favorece la actitud de dar y pedir ayuda a otrxs así como la capacidad de comunicar las propias emociones y transmitir los sentimientos y preocupaciones a partir del diálogo.
La obra ayuda a comprender las normas de las relaciones interpersonales y a ajustar el propio comportamiento a la vez que da  importancia a la acceptación de los propios errores y a la actitud de pedir disculpas.
Además, “Això?, Ca Meua!” nos da la lección de no dejarnos llevar por las apariencias y apostar por las persones haciendo aflorar la curiosidad y el respeto hacia ellas.

Es necesario subrallar la importancia del efecto de los cuentos en lxs niñxs, siendo un recurso indispensable para su desarrollo y evolución, a la vez que alimenta su imaginario.

Así pues, la Cia. Mesclanímics, consciente de la necesidad de transmitir valores mediate las artes escénicas, busca el canal propicio para llevar a cabo este objetivo e invita a difrutar y dozar un rato de su espectáculo: “Això?, Ca Meua!”.